המאגר התורני

קטגוריה: דבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו

ספרא אמור ח’: (י) ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת לה’ – יכול שבעת כבשים ושעיר האמור בחומש הפיקודים, הם שבעת כבשים ושעיר האמור כאן, וכשאתה מגיע לפרים ולאילים אינם הם, אלא אלו קרבו בגלל לחם ואילו קרבו בגלל היום. שבעת הכבשים של פרשת אמור הבאים עם הלחם, לא הם […]
נאמר בפרשת מאכלות בתורה (פרשות שמיני וראה) על העופות “את זה תאכלו… ואת זה לא תאכלו…” ולמדו חכמים בקידושין (נ”ז, ע”א): תאכלו לרבות את המשולחת וזה אשר לא תאכלו מהם לרבות את השחוטה. ובסוגיין למדו שאכן “לא תאכלו” מתייחס לצפור השחוטה, שאסורה בלאו, ו”את זה לא תאכלו” בא ללמד […]
חולין ס”ג (ע”א): תנו רבנן תנשמת באות שבעופות אתה אומר באות שבעופות או אינו אלא באות שבשרצים אמרת צא ולמד מי”ג מדות שהתורה נדרשת בהן דבר הלמד מענינו במה הכתוב מדבר בעופות אף כאן בעופות תניא נמי גבי שרצים כה”ג תנשמת באות שבשרצים אתה אומר באות שבשרצים או אינו […]
בספרא בפרשת אמור (פרשתא ט’, פרק י”א ואילך) דרשו את פרשת המועדות. לכל מועד, יש מידה על פיה נדרשת איזו מצוה או הלכה באותו מועד. בפסח נאמר: חג המצות לה’ שבעת ימים וגו’ מה תלמוד לומר לפי שנאמר “ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי חג לה’” שביעי בכלל היה. […]
נתייחדה פרשת מצורע שרב המידות (ככולן) נדרשות בה. במידת קל וחומר, הקל והחמור, החסד והדין, אינן מתמזגות אין הדין נמתק ברחמים. עומדות הן זו לצידה של זו. חלק נידון במידת הדין וחלק מונהג במידת הרחמים. במשנת נגעים (פי”ב מ”ה) ובמדרש ספרא א”ר מאיר: אמר רבי מאיר, וכי מה מטמא […]
סנהדרין פ”ו (ע”א): תנו רבנן לא תגנוב בגונב נפשות הכתוב מדבר אתה אומר בגונב נפשות או אינו אלא בגונב ממון אמרת צא ולמד משלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן דבר הלמד מעניינו במה הכתוב מדבר בנפשות אף כאן בנפשות תניא אידך לא תגנובו בגונב ממון הכתוב מדבר אתה אומר […]
בבא מציעא ס”א (ע”א): … אלא לאו בגזל למה לי לכובש שכר שכיר כובש שכר שכיר בהדיא כתיב ביה לא תעשוק שכיר עני ואביון לעבור עליו בשני לאוין ולוקמה ברבית ואונאה ולעבור עליו בשני לאוין דבר הלמד מעניינו ובעניינא דשכיר כתיב. ופרש”י: ובעניינא דשכירות כתיב – לאו דגזל “לא […]
מכילתא יתרו פרשה ח’: לא תגנוב בגונב נפשות הכתוב מדבר. או הרי זה אזהרה לגונב ממון ולא אזהרה לגונב נפש. אמרת צא ולמד משלש עשרה מדות. ועוד אמרת שלש מצות נאמרו בענין זה שתים מפורשות ואחת סתומה נלמד סתומה ממפורשת מה מפורשת מצות שחייבין עליה מיתות בית דין אף […]
ספרי שלח על הפסוק “למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלקיכם”: “והייתם קדושים לאלהיכם” – זו קדושת כל המצות. אתה אומר זו קדושת מצות או אינו אלא קדושת ציצית אמרת במה ענין מדבר בקדושת כל המצות. רבי אומר זו קדושת ציצית אתה אומר זו קדושת ציצית או […]
הקשר בין הדין הנלמד למידה דבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו מבואר בלימוד זה ע”פ ביאור האר”י במדרש משנת רבי אליעזר (פרשה חמישית): ומנין שהצלת גדולים (שמצילין את האבות במעשיהן הטובים מדינה של גיהנם) עד ארבעה דורות שנאמר “נצר חסד לאלפים פקד עוון אבות על בנים על שלשים ועל […]
הקשר בין הדין הנלמד למידת מדבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו בלימוד זה ע”פ ביאור הרב קוק.   אורות התשובה פט”ז, ד’: “אשרי איש ירא ד’” – “אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש”, והדבר למד מענינו: אשרי מי שהוא איש כשהוא עושה תשובה. עי’ לשון הרב עולת ראי”ה על […]
הקשר בין הדין הנלמד למידה דבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו מבואר בלימוד זה ע”פ ביאור האר”י חולין (קט”ו): “לא תאכלנו” בבשר בחלב הכתוב מדבר אתה אומר בבשר בחלב הכתוב מדבר או אינו אלא באחד מכל האיסורין שבתורה אמרת צא ולמד מי”ג מדות שהתורה נדרשת בהן דבר הלמד מענינו […]
הקשר בין הדין הנלמד למידה דבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו מבואר בלימוד זה ע”פ ביאור האר”י חולין ס”ג (ע”א): תנו רבנן תנשמת באות שבעופות אתה אומר באות שבעופות או אינו אלא באות שבשרצים אמרת צא ולמד מי”ג מדות שהתורה נדרשת בהן דבר הלמד מענינו במה הכתוב מדבר בעופות […]
הקשר בין הדין הנלמד למידה דבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו מבואר בלימוד זה ע”פ ביאור האר”י נאמר בתורה בפרשת אמור (כ”ג, י”ח) בפרשת שתי הלחם אחר ספירת חמישים יום בחג שבועות: והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה ופר בן בקר אחד ואילים שניים יהיו עולה לה’ […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים