פרשת שבוע >> בראשית >> וישב

אם אין (דרך) אז יש (דרך)

אם אין (דרך) אז יש (דרך) כאשר אחי יוסף מחליטים להשאירו בחיים, הם מטילים אותו לבור, אשר כפי שמעידה התורה1: והבור רק אין בו מים. דרשו על כך חז”ל בגמ’2: ואמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום מאי דכתיב ‘והבור רק אין בו מים‘ ממשמע שנאמר ‘והבור רק’ איני יודע שאין בו מים אלא מה תלמוד לומר ‘אין בו מים’ מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. מהכפילות “רק” – “אין בו מים”, מבינים חז”ל […]

פרשת שבוע >> בראשית >> וישב

זכותו של הילד לשוויון

זכותו של הילד לשוויון פרשתנו פותחת את סדרת הפרשיות המתארות את ירידתם של בני ישראל למצרים. חז”ל בגמרא1 מתייחסים להשתלשלות מאורעות אלו בצורה שיש מקום להבינה: ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. שואלים התוספות2: “ואף על גב דבלאו הכי נגזר דכתיב (בראשית ט”ו) ועבדום ועינו אותם…” ניתן לשאול את […]

פרשת שבוע >> בראשית >> וישב

ישראל בעליה מתמדת

ישראל בעליה מתמדת פתיחת הפרשיות העוסקות בתולדות יעקב שונה מפרשיות התולדות האחרות. אצל יצחק, ישמעאל ועוד נפתחת הפרשיה במילים “ואלה תולדות”1, ורק אצל יעקב מתחילה הפרשה אחרת: “וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב”.נראה שהתורה מקבילה את תולדות יעקב לתולדות עשו, כדי לעמוד על הבדלים מהותיים ביניהם2: וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום.ואלה תולדות עשו אבי אדום בהר שעיר ולעומת זאת3: וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען.אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה… עשו […]


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים