י"ג מידות >> גזירה שוה

בבא קמא פ”ו (ע”ב), סנהדרין י’ (ע”א), סנהדרין ל”ג (ע”ב), מכות ה’ (ע”ב), כתובות ל”ה (ע”א) – לימוד מגזירה שוה

כתובות ל”ה (ע”א): חייבי מלקיות כחייבי מיתות היכן ריבתה תורה אמר אביי אתיא רשע רשע רבא אמר אתיא מכה מכה. עי’ תוספות סנהדרין ל”ג: ד”ה אתיר רשע רשע שהסיק: ויש לומר דרבא אית ליה ג”ש אלא דלהנך מילי (בהם חלק על אביי ואמר סבר עצמו) קאמר דלא צריך. ועוד חילק התוס’ בין לימוד דרשה העוסקת בגוף המלקות לבין פטור ממון. ועדיין צריך עיון במה בדיוק נחלקו. נראה שנחלקו בעצם הבנת דין מלקות. לאביי ילפינן גזירה שוה “רשע” “רשע” שמצד עצם […]

תגיות:

י"ג מידות >> קל וחומר

מכות י”א (ע”א) – לימוד מקל וחומר

מכות י”א (ע”א): נשא אחיתופל ק”ו בעצמו אמר ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה התורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים לכל העולם כולו לא כל שכן א”ל שרי כתב שם אחספא שדי אתהומא נחת וקם אדוכתיה. נראה בביאור העניין ששם ה’ הוא בחי’ תורה שהיא כולה שמותיו של הקב”ה. השלום הוא הופעה של אמת יותר עליונה. דומה הדבר למה שאמרו חכמים משנין מן האמת מפני השלום ונתבארו הדברים בספרים הקדושים, שהשלום הוא אמת יותר עליונה ועל כן משנין […]

י"ג מידות >> קל וחומר

מכות ה’ (ע”ב) – לימוד מקל וחומר

מכות ה’ (ע”ב): רבי עקיבא אומר לא בא השלישי להקל אלא להחמיר עליו ולעשות דינו כיוצא באלו ואם כן ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה על אחת כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה ומה שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה. עי’ רש”י. עצם הביטויים “להקל” ו”להחמיר” מלמדים על הכוונה ללמוד בקל וחומר. רבי עקיבא על פי דרכו, ועל פי מגמת מידת קל וחומר […]

י"ג מידות >> קל וחומר

מכות ט’ (ע”א) – לימוד מקל וחומר

בדין גר תושב שואלת הגמ’ על סתירה אם גולה או נהרג ומתרץ רב חסדא: אמר רב חסדא לא קשיא כאן שהרגו דרך ירידה כאן שהרגו דרך עלייה. שואל רבא: ולאו ק”ו הוא ומה דרך ירידה דישראל גלי איהו נמי סגי ליה בגלות דרך עלייה דישראל פטור איהו נהרג? ועי’ בתוד”ה אמר ליה רבא שברור שדרך עליה קל יותר מדרך ירידה, שהא בחי’ של אונס, שכוונתו הפוכה מלפגוע. לכן ברור הקל וחומר שאם דרך ירידה גולה, לא יתכן להורגו בדרך עליה. […]

י"ג מידות >> קל וחומר

מכות ה’ (ע”ב) – לימוד מקל וחומר

מכות ה’ (ע”ב): תנא בריבי אומר לא הרגו נהרגין הרגו אין נהרגין אמר אביו בני לאו קל וחומר הוא אמר לו לימדתנו רבינו שאין עונשין מן הדין דתניא איש אשר יקח [את] אחותו בת אביו או בת אמו אין לי אלא בת אביו שלא בת אמו ובת אמו שלא בת אביו בת אמו ובת אביו מנין ת”ל ערות אחותו גילה עד שלא יאמר יש לי בדין אם ענש על בת אביו שלא בת אמו ובת אמו שלא בת אביו בת […]

י"ג מידות >> קל וחומר

מכות י”ז – לימוד מקל וחומר

מכות י”ז: ליה מאי ר’ שמעון דתניא ותרומת ידך אלו בכורים אמר רבי שמעון מה בא זה ללמדנו אם לאוכלן חוץ לחומה קל וחומר ממעשר הקל ומה מעשר הקל אוכלן חוץ לחומה לוקה בכורים לא כל שכן הא לא בא הכתוב אלא לאוכל מבכורים עד שלא קרא עליהן שהוא לוקה ונדבותיך זו תודה ושלמים אמר רבי שמעון מה בא זה ללמדנו אם לאוכלן חוץ לחומה קל וחומר ממעשר הא לא בא הכתוב אלא לאוכל בתודה ובשלמים לפני זריקה שהוא לוקה […]

י"ג מידות >> קל וחומר

מכות כ”ד (ע”א) – לימוד מקל וחומר

מכות כ”ד (ע”א): בא מיכה והעמידן על שלש דכתיב הגיד לך אדם מה טוב ומה ה’ דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם (ה’) אלהיך עשות משפט זה הדין אהבת חסד זה גמילות חסדים והצנע לכת זה הוצאת המת והכנסת כלה והלא דברים קל וחומר ומה דברים שאין דרכן לעשותן בצנעא אמרה תורה והצנע לכת דברים שדרכן לעשותן בצנעא על אחת כמה וכמה. יש לדקדק שהגמ’ אומרת “עשות משפט – זה הדין, אהבת חסד – זו […]

י"ג מידות >> קל וחומר

מכות כ”ד – לימוד מקל וחומר

מכות כ”ד: וכבר היה ר”ג ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומי מפלטה [ברחוק] מאה ועשרים מיל והתחילו בוכין ורבי עקיבא משחק אמרו לו מפני מה אתה משחק אמר להם ואתם מפני מה אתם בוכים אמרו לו הללו כושיים שמשתחוים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים יושבין בטח והשקט ואנו בית הדום רגלי אלהינו שרוף באש ולא נבכה אמר להן לכך אני מצחק ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. רבי […]

י"ג מידות >> קל וחומר

מכות י”א (ע”ב) – לימוד מקל וחומר

מכות י”א (ע”ב) אמר אביי ק”ו ומה מי שגלה כבר יצא עכשיו מי שלא גלה אינו דין שלא יגלה. נראה שלצאת מעיר מקלט צריך כח גדול של רחמים יותר מאשר לא לגלות לעיר מקלט. אם מותו של כהן גדול מהווה כפרה ושפע של רחמים עד כדי יציאת רוצח בשוגג מעיר מקלטו, קל וחומר שמותו יהיה כפרה ושפע רחמים על מי שעדיין לא גלה, ויחסוך ממנו הגלות. הגלות היא בחינה של ענש ומיתת כהן גדול היא המכפרת. אכן אם נבין שהגלת […]

י"ג מידות >> קל וחומר

מכות י’ (ע”ב) – לימוד מקל וחומר

מכות דף י’ (ע”ב) רב חמא בר חנינא פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכא טוב וישר ה’ על כן יורה חטאים בדרך אם לחטאים יורה ק”ו לצדיקים. בלימוד פרשת רוצח הבין רבי חמא בר חנינא שיש למצוא הנהגת הרחמים בפרשה זו שכולה דין. אכן מצא רחמים בפרשה במה שאמרה תורה “תכין לך הדרך” שיש להקל על הרוצח, בברחו לעיר מקלט, ומכאן ק”ו שהתורה מכינה הדרך לצדיקים להגיע למחוז חפצם הרוחני. זאת מצא בפסוק “טוב וישר ה’ על כן יורה חטאים […]

י"ג מידות >> קל וחומר

מכות כ”ד (ע”א) – חורבן וגאולה – לימוד מקל וחומר, בנין אב וגזירה שוה

הקשר בין הדין הנלמד למידות קל וחומר, גזירה שוה ובנין אב מבואר בלימוד זה ע”פ ביאור האר”י וביאור הרב קוק למידות הללו. מסכת מכות דף כ”ד ע”א: וכבר היה ר”ג ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומי מפלטה [ברחוק] מאה ועשרים מיל והתחילו בוכין ורבי עקיבא משחק אמרו לו מפני מה אתה משחק אמר להם ואתם מפני מה אתם בוכים אמרו לו הללו כושיים שמשתחוים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים יושבין בטח והשקט […]

תגיות: , ,

י"ג מידות >> דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד

מכות י”ג (ע”ב) – דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא

מכות י”ג (ע”ב): ר’ יצחק אומר חייבי כריתות בכלל היו ולמה יצאת כרת באחותו לדונו בכרת ולא במלקות. נאמר ביקרא (י”ח, כ”ט): כי כל אשר יעשה מכל התועבת האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם. הרי שכלל כל התועבות אשר הם חייבי כריתות בכלל אחד. ויצאת אחותו מן הכלל בפרק נפרד (ויקרא כ’, י”ז): ואיש אשר יקח את אחתו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חסד הוא ונכרתו לעיני בני עמם ערות אחתו גלה עונו […]

י"ג מידות >> גזירה שוה

מכות ב’ (ע”ב) – לימוד מגזירה שוה

מכות ב’ (ע”ב): דתניא ונתן פדיון נפשו דמי ניזק רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר דמי מזיק מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר כופרא ממונא ומר סבר כופרא כפרה אמר רב פפא לא דכולי עלמא כופרא כפרה והכא בהא קא מיפלגי מר סבר בדניזק שיימינן ומר סבר בדמזיק שיימינן מאי טעמייהו דרבנן נאמר השתה למטה ונאמר השתה למעלה מה להלן בדניזק אף כאן בדניזק. הביטוי “אם כופר יושת עליו” צריך ביאור מה מטרתו. אפשר להבין שעיקר […]

תגיות:

י"ג מידות >> גזירה שוה

מכות ה’ (ע”א) – לימוד מגזירה שוה

נאמר במשנה (מכות ה’ ע”א): משלשין בממון ואין משלשין במכות. ועל זה אומרת הגמרא: מנא ה”מ אמר אביי נאמר רשע בחייבי מלקיות ונאמר רשע בחייבי מיתות ב”ד מה להלן אין מיתה למחצה אף כאן אין מלקות למחצה. כבר למדנו גזירה שוה זו של “רשע” “רשע” מפי אביי במסכת סנהדרין דף י’ אליבא דרבי ישמעאל האומר מלקות בעשרים ושלשה. שם נתבאר שענש מלקות לא בא כנקמה, אלא “כאשר ייסר איש את בנו” על מנת לתקנו. ענש מלקות בא לשבור את חיצוניותו […]

תגיות:

י"ג מידות >> גזירה שוה

מכות ה’ (ע”ב) – לימוד מגזירה שוה

מכות ה’ (ע”ב): חייבי מלקיות מנין תלמוד לומר רשע רשע חייבי גליות מנין אתיא רוצח רוצח. אין מלקין ומגלים אלא אם נגמר דינו של מה שהעידו עליו, (ועדיין לא נעשה העונש בבחי’ כאשר זמם ולא כאשר עשה). ומנין שמקיימים כאשר זמם רק כאשר נגמר הדין, על זה אמרה הגמ’ ת”ל “רשע” “רשע” כשם שחייבי מיתות מתחייבים העדים רק אחר גמר הדין, כפי שנתבאר במשנה מן הפסוק “נפש” תחת “נפש”, אף במלקות, מתחייבים העדים רק אחר גמר דין. כך פרש”י. בספר […]

תגיות: ,

י"ג מידות >> גזירה שוה

מכות י”ג (ע”א) – לימוד מגזירה שוה

מכות י”ג (ע”א): וכן בגולה כשהוא אומר ישוב לרבות את הרוצח מאי וכן בגולה כדתניא ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו לארץ אחוזתו הוא שב ואינו שב למה שהחזיקו אבותיו דברי רבי יהודה ר”מ אומר אף הוא שב למה שהחזיקו אבותיו גמר שיבה שיבה מהתם: הדרן עלך אלו הן הגולין משנה ואלו הן הלוקין הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנדה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן […]

תגיות:

י"ג מידות >> גזירה שוה

מכות י”ד (ע”ב) – לימוד מגזירה שוה

מכות י”ד (ע”ב): אלא טמא שאכל את הקדש בשלמא עונש כתיב והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לה’ וטומאתו עליו ונכרתה אלא אזהרה מנין ריש לקיש אומר בכל קדש לא תגע רבי יוחנן אומר תני ברדלא אתיא טומאתו טומאתו כתיב הכא וטומאתו עליו ונכרתה וכתיב התם טמא יהיה עוד טומאתו בו מה להלן עונש ואזהרה אף כאן עונש ואזהרה בשלמא ריש לקיש לא אמר כרבי יוחנן גזירה שוה לא גמיר אלא רבי יוחנן מאי טעמא לא אמר כריש לקיש […]

תגיות:


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים