אקטואליה

לתוקפה של תקופה – לתוקפו של יום 3

לתוקפה של תקופה 3לתקפו של יום ג. מצות ישיבת ארץ ישראל.מצוה זו היא הבסיס לעניינה של המדינה – שלטונו של עם ישראל על ארץ ישראל.מהי "ישיבת ארץ ישראל"?הגמרא אומרת (סוכה כ"ו ע"א ועוד): תשבו כעין תדורו. ההבנה הפשוטה היא שיש כאן הדרכה: איך צריך להתנהג בסוכה? כשם שגרים בבית – יש לעשות בסוכה כל מה שעושים בבית. אך אין זה פשט הגמרא.הגמרא באה לפרש את הפסוק. כתוב: "בסוכות תשבו שבעת ימים". מה פירוש החיוב "תשבו"? האם מי שעומד בסוכה לא […]

אקטואליה

לתוקפה של תקופה – לתוקפו של יום 2

לתוקפה של תקופה 2לתקפו של יום ב. קץ המגולה.מקור עניין זה הוא בדברי הגמרא בסנהדרין (צ"ח ע"א): ואמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל וגו'".רש"י: מגולה מזה – כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. הפסוק בשלמותו הוא (יחזקאל ל"ו, ח'): וְאַתֶּם הָרֵי יִשְׂרָאֵל עַנְפְּכֶם תִּתֵּנוּ וּפֶרְיְכֶם תִּשְׂאוּ לְעַמִּי יִשְׂרָאֵל כִּי קֵרְבוּ לָבוֹא. פריחתה של ארץ ישראל ושל פירותיה מלמדת כי ארץ […]

אקטואליה

לתוקפה של תקופה – לתוקפו של יום

לתוקפה של תקופהלתקפו של יום לקראת יום העצמאות ובכלל, יש מקום לברר מחדש את יסודות השקפת העולם ביחס לתקופה למדינה ולתהליך הגאולה.נראה, שהיחס לעניין זה בנוי על ארבעה יסודות: א. גאולתן של ישראל קימעא קימעא. ב. מצות ישיבת ארץ ישראל, חשיבותה ודרך קיומה. ג. הקץ המגולה המופיע בדברי חז"ל. ד. האם גאולה תלויה בתשובה או שאיננה תלויה בתשובה. א. גאולתן של ישראל קימעא קימעא.המקור לכך הוא בדברי חז"ל בירושלמי (ברכות פ"א ה"א) ובעוד מקומות רבים1: דלמא רבי חייא רבא ורבי […]

אקטואליה

על פירוק מחלקות ההסדר

על פירוק מחלקות ההסדר לאחרונה התפרסמה בכלי התקשורת ידיעה כי צה"ל מתכוון לפרק את מחלקות ההסדר, ולגייס את חיילי ישיבות ההסדר במחלקות בהם יש גם חיילים אחרים.בכמה נקודות יש לעסוק בהקשר זה. א. צורת התגובה. חז"ל מלמדים אותנו שתלמידי חכמים שבארץ ישראל מנעימים זה לזה בהלכה1.דבר זה נכון ביחס לכל אדם, ולא רק לתלמידי חכמים2.בחוץ לארץ אנו חיים בתחושה קבועה של איום, של פחד מפני התנכלות וכו', ולכן אנו גם מגיבים בצורה כזו.בארץ ישראל עלינו להיות רגועים ולא מאוימים, ולהגיב […]

אקטואליה

הרהורים בעקבות המצב (תוכנית ההתנתקות)

הרהורים בעקבות המצב (תוכנית ההתנתקות) א. המפלגות החרדיות, על פי החלטת רבניהן, הצטרפו לממשלה.התחושה הראשונית למשמע ידיעה זו היא הלם, תחושה קשה ביותר. הממשלה קמה על מנת להחריב ישובים בארץ ישראל, ובה חברות המפלגות החרדיות, המתנגדות למדינה ככלל, ואילו הציונות הדתית נמצאת מחוץ למעגל ההשפעה. דבר זה יכול לעורר מחשבות קשות, על צדקת יחסנו למדינה כערך אלוקי ומתנה אלוקית, "יסוד כסא ה' בעולם".שמא יש לעדכן את ערכי היסוד שלנו?אולם, מחשבה שניה מלמדת כי לא כך הם הדברים. רבות דובר בתקופה […]

אקטואליה

על הסערה בעניין "סירוב פקודה" 3

על הסערה בעניין "סירוב פקודה" 3 התורה מחנכת אותנו במספר מקומות לפתח בקרבנו את הרגישות לזולת – להרגשתו, לתחושותיו ולמצבו.כך מבאר הכלי יקר את מה שעשה יוסף למִצְרִים בשעה שירדו ישראל למצרים1: וְאֶת הָעָם הֶעֱבִיר אֹתוֹ לֶעָרִים מִקְצֵה גְבוּל מִצְרַיִם וְעַד קָצֵהוּ.ויותר נכון לפרש כל הבלבול הלזה לפי שנאמר (דברים י יט) 'ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים'. כי כל מי שלא היה גר מימיו אינו מרגיש בצערו של הגר ואינו חס על נפש הגר, אבל מי שהיה […]

אקטואליה

על הסערה בעניין "סירוב פקודה" 2

על הסערה בעניין "סירוב פקודה" 2 לאחר שביררנו בשיחה הקודמת את הסיבה לפרוץ הסערה בעניין, יש לדון בעניין עצמו. ראשית, יש לברר את גדריה של מצות ישיבת ארץ ישראל – מהי המצוה ומי מחוייב בה.מקור המצוה הוא בדברי הרמב"ן1, שהוא שקבע את חובת המצוה והגדיר את חלותה: מצוה רביעית שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתינו מן האומות או לשממה. והוא אמרו להם: 'והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי […]

אקטואליה

על הסערה בעניין "סירוב פקודה"

על הסערה בעניין "סירוב פקודה" לאחרונה עלה לכותרות נושא "סירוב פקודה" של חיילים לפינוי ישובים, ח"ו. קודם לדיון בענין עצמו, יש לדון בעצם העלאת הנושא לדיון ציבורי.אין זו פעם ראשונה שרבנים קוראים לחיילים לסרב לפקודה כזו. בעת פינוי חבל ימית היו קריאות מעין אלה, אלא שהן לא זכו להתייחסות ציבורית, והיו כקול קורא במדבר. מה קרה מאז אותה תקופה, שגרם לכך שהנושא "תופס כותרות"?התשובה ברורה: אחוז החיילים הדתיים בצבא גדל באופן משמעותי, ורבים נושאים עיניהם לרבנים לדעת כיצד לנהוג, ועל […]

אקטואליה

שילוב נשים בצה"ל כמודל ל"מלחמת תרבות" 2

שילוב נשים בצה"ל כמודל ל"מלחמת תרבות" 2 בפעם הקודמת ביררנו, כי צה"ל מקדם בקרבו את הפנמת הערכים הפוסט-מודרניים, וביניהם המעבר מערכים של כלל לערכים של פרט, מאחווה לאינדיבידואליזם וכדומה.יש לברר, מהו היסוד לכל התופעות האלה? מהי הנקודה הבסיסית שממנה נובעות כל התופעות של הפוסט-מודרניזם?נראה שיסוד הכל הוא פריצת המסגרות. הן מסגרות התנהגותיות, והן מסגרות של חשיבה – הכל נפרץ ונהרס. על פי החשיבה הפוס מודרנית, "מסורת", כגון מסגרת של התנהגות, דרכי חשיבה וכדומה, היא "נגע" שיש בתוכנו כאלה שעדיין נגועים […]

אקטואליה

שילוב נשים בצה"ל כמודל ל"מלחמת תרבות"

שילוב נשים בצה"ל כמודל ל"מלחמת תרבות" ביום רביעי, ה' בחשוון, התקיים כינוס של ראשי ישיבות הסדר והמכינות הקדם צבאיות, לדיון בענין דרכי ההתמודדות עם שילוב בנות בצבא – הגורם לבעיות חמורות בפני החיילים הרוצים לשמור על ערכי הצניעות והקדושה.זו הפעם הראשונה שראשי ישיבות הסדר ומכינות נפגשים יחדיו, ומגבשים הסכמה בנושא מסויים על אף חילוקי הדעות בנושאים מהותיים של השקפת עולם, הדרך לשירות בצבא וכדו'. הדבר מזכיר את מדרש חז"ל1: 'וישב יעקב', כתיב 'בזעקך יצילוך קבוציך', תני כינוסו וכינוס בניו הצילו […]

אקטואליה

רחמנות על ארץ ישראל (על תכנית ההתנתקות)

רחמנות על ארץ ישראל במדרש1 מופיעה התייחסות לארץ ישראל, שיש להקשיב לה ולעמוד על משמעותה: …לפי שחביב תפלה לפני הקב"ה מכל מעשים טובים ומכל הקרבנות שכך כתיב (שם קמ"א) 'תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב', ומשה רבינו אף על פי שעשה כל מעשים טובים כיון שנגזר עליו שלא ליכנס לארץ, התפלל ואמר 'אעברה נא ואראה" (דברים ד') ואמר לו הקב"ה 'אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה עלה ראש הפסגה, לכך נאמר 'היום הזה ה' אלהיך מצוך לעשות', […]

תגיות:

אקטואליה

אל נוכח פני הטרור (רצח משפחת חטואל והחיילים ברצועת עזה)

אל נוכח פני הטרור האירועים הקשים שפקדו אותנו לאחרונה, החל ברצח של משפחת חטואל בגוש קטיף ועד לפיגוע בו נהרגו ששה מחיילי צה"ל, מורידים אותנו אל קרקע המציאות, ואל הדרך הארוכה שעלינו לעבור בדרך לגאולתנו.נעיין שוב בדברי הרב קוק זצ"ל באגרתו1, שדומה כאילו נכתבה לימים אלה (האגרת בשלמותה מופיעה בסוף השיעור): …ובכל זמן שאנו נדדים, נשחטים ונטבחים, כצבאות וכאילים, על אשר אין אנו מכירים את תפקידנו… מה גורם לכך שאנו נשחטים ונטבחים? חוסר ההכרה והאמונה בתפקידנו. כששר הבטחון מכריז שההתיישבות […]

אקטואליה

בעקבות הצלחת המשאל (על תכנית ההתנתקות)

בעקבות הצלחת המשאל הקב"ה מילא משאלנו לטובה.זוהי שעתה היפה של הציונות הדתית, שהובילה מהלך לאומי – והצליחה.ראשית, יש לומר יישר כח לכל העושים במלאכה, איש איש לפי תפקידו ומקומו, שתרמו מחלקם וממרצם ומגופם ומרוחם ומנפשם לטובת העניין, וסייעו להצלחת המהלך.כמה נקודות שיש לעמוד עליהם בעניין זה.א. כבר הזכרנו את דברי הגר"א על משיח בן יוסף, המובאים בספר "קול התור"1: עשה והצליח. אחת התכונות של משיח בן יוסף הצלחה על ידי עשייה כמו שכתוב ביוסף "כל אשר הוא עושה ה' מצליח […]

אקטואליה

פנים אל פנים – חוב ישן (על תכנית ההתנתקות)

פנים אל פנים – חוב ישן עם ישראל עובר ימים קשים מאוד. ארץ ישראל נקנית ביסורים1, ואלו חלק מן היסורים שעלינו לעבור בדרך לקנינה של הארץ. יסורי גוף ונפש, הנובעים מהתנכרותם של חלקים מעמנו לארץ ישראל וליושביה.אולם, הקושי הרב נובע מן העוצמה הגדולה שיש בימים אלה.אנו רואים בעינינו כיצד קורסת הציונות החילונית. אנשים שינקו עם חלב אימם את חזון: "שתי גדות לירדן, זו שלנו זו גם כן", מוכנים עתה לסגת מחבלי ארץ ישראל. החזון הציוני הפך לגישה פרגמטית לארץ ישראל, […]

אקטואליה

זמירות חדשות (היחס למצב הכלכלי בארץ)

זמירות חדשות היחס למצב הכלכלי בארץ רבות מדברים על המצב הכלכלי בתקופה האחרונה, ורבים מאיתנו אף מרגישים את הקשיים על בשרם ובכיסם.נראה, כי השם בו מכנים מצב זה משפיע על ההתיחסות למצב."קיצוצים" מזכירים לנו "קיצוץ בנטיעות" ח"ו, ו"גזירות כלכליות" מזכירות לנו את גזירותיו של פרעה. ביטויים אלו הם על דרך השלילה.אנו נכנה זאת בצורה חיובית בשם "זמירות חדשות". הזמירה אף היא חיתוך של ענפים מן העץ, אך מטרתה היא התעוררות מחודשת, רענון וגילוי כוחות שהיו רדומים. המצב כעת הוא בחינת […]

אקטואליה

התרסקות 'קולומביה' (שאיפת האנושות לכבוש החלל – חזון או חלום)

התרסקות 'קולומביה' שאיפת האנושות לכבוש החלל – חזון או חלום אמר הכתוב באיוב1: אם יעלה לשמים שיאו וראשו לעב יגיע כגללו לנצח יאבד רואיו יאמרו איו כחלום יעוף ולא ימצאוהו     ויודד כחזיון לילה ודרשו על זה במדרש בראשית רבה2: רבי יהושע בר נחמיה ורבי יהודה בר סימון בשם ר' אליעזר בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון מלא כל העולם כולו בראו ממזרח למערב מניין שנאמר (תהילים קל"ט) 'אחור וקדם צרתני' ומצפון לדרום מניין שנאמר (דברים ד') 'ולמקצה השמים ועד קצה […]

אקטואליה

מלחמות אני עשיתי" (על המשבר במפרץ)

"מלחמות אני עשיתי" על המשבר במפרץ בכל עת שרוחות מלחמה מנשבות בעולם, אנו נזכרים שוב במאמר חז"ל1: אמר רבי אלעזר בר אבינא אם ראית מלכיות מתגרות אלו באלו צפה לרגלו של משיח תדע שכן שהרי בימי אברהם על ידי שנתגרו המלכיות אלו באלו באה הגאולה. מאמר זה נאמר במקורו על מלחמת ארבעת המלכים נגד החמישה בתקופת אברהם אבינו. אם כך, בדורנו, אנו כבר רואים כמעט ממש את רגלי המשיח, כיום יש מלחמות גדולות יותר ומתוך כך גם ציפיה גדולה יותר. […]

אקטואליה

אב שרצח את בתו הקטנה (הרהורים על ערעורים בתא המשפחתי בדורנו)

אב שרצח את בתו הקטנה הרהורים על ערעורים בתא המשפחתי בדורנו בימים האחרונים זעזעה והסעירה את המדינה פרשת העלמותה והירצחה של ילדה קטנה על ידי אביה ר"ל.המקרה הנורא ערער אצל רבים את בטחונם והם לקחו את המקרה "אישית", כאילו זה יכול לקרות גם בסביבתם הקרובה.אחת הנקודות הבולטות העולות מסיפור המקרה הוא התפרקות גמורה של ערך המשפחה.יש מקום לברר מה מביא להתפרקות זו ומהם דרכי ההתמודדות עם התופעה. במפגש בין דתיים לחילונים שנערך בקיבוץ מזרע, אמר אחד מחברי הקיבוץ: להיות כופר […]

אקטואליה

סבא ומשחקי האליפות

סבא, גם אתה צפית במשחקי האליפות? הפסוק אומר במשלי1: כי חנם מְזֹרָה הרשת בעיני כל בעל כנף. הציפור, תוך מעופה בשמים, רואה על הארץ זרעונים טובים לאכילה. מה מבינה הציפור? אם ישנם שם זרעונים, כנראה הם בשביל שאני אוכל אותם, אחרת לְמה הניחו זרעונים במקום כה מוצלח?כאשר היא נלכדת ברשת שהוכנה בשבילה, מבינה הציפור שיתכן שישנן עוד סיבות להנחת זרעונים על הארץ מלבד דאגה צרופה לציפור…נראה, שאף בעולמנו ישנם דברים כאלה. לנו נראה כי דברים אלה נועדו להנאתנו, אולם מבט […]

אקטואליה

יש תפקיד לכאב!

יש תפקיד לכאב! הגמרא במסכת שבת אומרת1: אמר רבן שמעון בן גמליאל: מרחמין היינו על בהמה טהורה ביום טוב. היכי עביד? – אמר אביי: מביא בול של מלח ומניח לה בתוך הרחם, כדי שתזכור צערה ותרחם עליו. ומזלפין מי שליא על גבי ולד כדי שתריח ריחו ותרחם עליו. ודוקא טהורה, אבל טמאה – לא. מאי טעמא? – טמאה לא מרחקא ולדא, ואי מרחקא ולדא – לא מקרבא. וברש"י: מרחמין – מאהבין את ולדה עליה.בול של מלח – מלא אגרוף, דכייב […]


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים

דילוג לתוכן